Om HockeyAllsvenskan

Bakgrund

Allsvenska Hockeyföreningen (AHF) bildades på 1990-talet av de 24 klubbar som spelade i dåvarande Allsvenskan Norra och Allsvenskan Södra för att företräda klubbarna i HockeyAllsvenskan gentemot övriga intressenter inom hockey-Sverige och skapa bästa möjliga förutsättningar för ligan som helhet.
År 2005 togs nästa steg då klubbarna som komplement till den ideella föreningen AHF bildade ett gemensamt aktiebolag, AHF HockeyAllsvenskan AB (HAAB), för att utveckla och marknadsföra ligan kommersiellt gentemot sponsorer och affärspartners, media och publik.

Idag bedrivs huvuddelen av verksamheten inom HAABs regi, där ligans centrala kansli finns.

Båda organisationerna verkar på uppdrag av klubbarna i HockeyAllsvenskan som är medlemmar i AHF och samtidigt delägare i HAAB. De medie- och marknadsrättigheter som marknadsförs är upplåtna av respektive klubb. I vissa fall har klubbarna själva valt att också bedriva viss verksamhet i bolagsform, då detta anses mest rationellt och är bästa lösningen gentemot samhället och marknaden. 

Vem äger HockeyAllsvenskan? 

AHF HockeyAllsvenskan AB ägs av de 14 klubbarna som spelar i ligan, när en klubb lämnar ligan uppåt eller nedåt i seriesystemet överlåter de sin aktiepost till den nya klubb som kommer in i HockeyAllsvenskan. Via bolagstämma utser klubbarna styrelsen, som består av 6 ledamöter och en ordförande. Styrelsen tillsätter VD för HockeyAllsvenskan.

Alla klubbar som spelar i HockeyAllsvenskan har tecknat ett Aktieägaravtal med HockeyAllsvenskan, till Aktieägaravtalet finns ett Upplåtelseavtal. Det är genom det som klubbarna upplåter rättigheter till HockeyAllsvenskan centralt att kunna sälja. Det avser till exempel TV-rättigheten, radiorättigheten, associationsrätt, is-, sarg- och mediakubsexponering, digital annonsering, biljetter, eventytor med mera. Utöver detta jobbar HockeyAllsvenskan ständigt med att utveckla egna rättigheter och koncept, bland annat sponsring kring statistiken, domare, bildrättigheter, kvalperioden, omklädningsrummen, presentatörskap och sociala medier.

Bolagsordning

Bolaget ska marknadsföra HockeyAllsvenskan genom att exploatera rättigheter som tillkommer deltagare i HockeyAllsvenskan, verka för att utveckla varumärket HockeyAllsvenskan såväl sportsligt som kommersiellt, tillhandahålla deltagare i HockeyAllsvenskan konsulttjänster inom administration och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.

HAABs verksamhet

Kommersiell verksamhet

Bolaget skall exploatera rättigheter som kan skapa större ekonomiska mervärden för samtliga eller så gott som samtliga Parter än om respektive Part exploaterar dessa rättigheter själv. Bolaget skall vidare exploatera främst sådana rät­tig­he­ter för vilka ersättning skall fördelas lika mellan Parterna. Bolaget skall dock inte vara förhindrat att även exploatera andra rättigheter om minst 2/3 av Parterna ger Bolaget sådant uppdrag, så länge som denna exploatering inte innebär att övriga Parter förfördelas eller att exploateringen inte i oväsentlig mån konkurrerar med övriga Parters ekonomiska och sportsliga intressen. Intäkt från sådan exploatering skall därvid fördelas på sätt att övriga Parter erhåller en rimlig del av ersättningen i linje med i Bolaget etablerad praxis.

Inköpsverksamhet

Bolaget skall verka för att för Parterna förmånliga gemensamma inköpsavtal träffas. Bolaget skall därvid ges fullmakt att för Parternas räkning även teckna exklusiva inköpsavtal under förutsättning av att minst 2/3 av Parterna röstar för att så sker.

Sportslig verksamhet

Bolaget skall tillvarata Parternas gemensamma sportsliga angelägenheter och verka för att långsiktigt stärka HockeyAllsvenskan och dess varumärke. Bolaget skall vidare verka för att öka Parternas inflytande i svensk och internationell ishockey samt tillvarata Parternas gemensamma intressen i förhållande till andra organisationer såsom SIF, SHL och liknande ligaorganisationer, RF, IIHF och NHL.

Spelarfrågor

Bolaget skall i enlighet med styrelsens beslut tillvarata vissa gemensamma intressen rörande spelarfrågor såsom men inte begränsat till kollektivavtal och försäkringar.

Profilering av serien

Bolaget skall verka för HockeyAllsvenskans profilering genom att stärka seriens och Bolagets varumärke bl.a. genom att arbeta för ökad medieexponering, främst genom TV, av HockeyAllsvenskan eftersom det innebär en förstärkning av det gemensamma varumärket HockeyAllsvenskan. En förstärkning av varumärket HockeyAllsvenskan kommer att medföra större möjligheter att kommersialisera varumärket HockeyAllsvenskan.

Bolaget skall vidare medverka till att profilera Parternas och svensk ishockeys sociala betydelse samt verka för att Parterna följer de ekonomiska såväl som etiska regler och normer vilka fastställs specifikt för HockeyAllsvenskan i särskilt avtal mellan Parterna samt för idrotten generellt av RF och/eller SIF.


HockeyAllsvenskans
 Mission

Vårt existensberättigande grundas på publikens önskan att uppleva ishockey som förenar stark lokal förankring med underhållning i nationell toppklass.

Vårt uppdrag är att bidra till sportslig utveckling och ekonomisk framgång på klubb- och liganivå, vara forum för samarbete och gemensamt ansvarstagande till glädje för publik, klubbar och spelare i en gemensam strävan att nå den yppersta eliten.

HockeyAllsvenskans Vision

Vi ska bli den mest omtyckta ligan i Sverige genom att leverera den mest underhållande hockeyupplevelsen till de bästa supportrarna.

Genom att alltid leva upp till våra kärnvärden ska vi leda utvecklingen inom svensk ishockey.

HockeyAllsvenskan positionerar sig

Som ”utmanarligan - svenska folkets liga”, en liga med fartfylld och underhållande ishockey där dagens och morgondagens Tre Kronor utvecklas.


HockeyAllsvenskans kärnvärden

PASSION: HockeyAllsvenskan tar passionen för ishockeyn vidare!

UTMANANDE: HockeyAllsvenskan utmanar ishockeyn!

ÄKTA: HockeyAllsvenskan är ishockey på riktigt!

HÅLLBAR: HockeyAllsvenskan tar ansvar för ishockeyn!

ÖPPENHockeyAllsvenskan är Alltid öppen!

 

AHFs verksamhet

Allsvenska Hockeyföreningen (AHF) är en frivillig sammanslutning av föreningar som tillhör Svenska Ishockeyförbundets (SIF) Allsvenska serie.

AHF: s uppgift är att skapa ett fast samarbete mellan anslutna föreningar. Samarbetet skall ske inom det sportsliga området såväl som det marknadsmässiga/ekonomiska området. Ändamålet är att utveckla AHF: s värde till gagn för medlemsföreningarna. Ett gott förhållande till ishockeyns övriga organisationer skall eftersträvas.

Varje till Allsvenskan nyuppflyttad eller nynedflyttad förening, som undertecknat stadgarna, har med förbehåll för vad som sägs i § 21 rätt till medlemskap i AHF.

Medlemsförening skall skriftligt förbinda sig att följa dessa stadgar och styrelsebeslut samt även i övrigt vinnlägga sig om ett hänsynsfullt och förtroendefullt samarbete.

Ingen medlemsförening har rätt att enskilt eller i grupp utanför AHF teckna avtal för sändning av ishockeymatch, träning eller tävling, i radio eller television. Dispens från begränsningen av radio och televisionssändningar kan begäras av styrelsen och kan gälla om sändningen är lokal eller av uppvisningskaraktär utanför seriesystem och inte anses drabba annan förening.

Medlemsförening är skyldig att tillhandahålla reklamytor och andra marknadsmässiga tjänster och artiklar som AHF anser sig behöva i sin marknadsföring av medlemsföreningarna. Tvist om detta avgörs enligt § 19.

Medlemskapet upphör automatiskt när en förening flyttas ned till division 1 eller lägre serie, eller flyttas upp till högre serie.

Medlemskapet upphör också om medlemsförening deltar i seriespel i annan serie än sådan som är godkänd av SIF.

AHF: s beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.