Karlskrona HK:s överklagan avslagen

13 juli 2020 15:20

Appellationsnämnden har idag valt att avslå Karlskrona HK:s överklagan om indragen licens för spel i HockeyAllsvenskan 2020/21.


I samband med licensnämndens beslut om Karlskrona HK 12 juni 2020, där klubben inte beviljades licens för spel i HockeyAllsvenskan kommande säsong, så publicerade HockeyAllsvenskan ett öppet brev till Svenska Ishockeyförbundet med kritik mot beslutet.

Samtidigt valde Karlskrona HK att överklaga beslutet.

Idag har appellationsnämnden valt att avslå Karlskrona HK:s överklagan om den indragna licensen.

HockeyAllsvenskans ståndpunkt i frågan, som redogjordes i det öppna brevet, står fast.

"Diskussionen och överenskommelsen om hur Licensnämnden skulle utföra sitt arbete var annorlunda än hur den nu agerar. Hade klubben inte tvingats av Svenska Ishockeyförbundet att bygga om sin arena inför säsongen 2016/2017, för att klara det för tidpunkten gällande licensreglemente för spel i SHL, hade klubben idag kunnat uppvisa ett eget kapital på cirka 5 MSEK. Är det så här vi utvecklar svensk hockey?", stod det bland annat i det öppna brevet.

Läs hela öppna brevet:

» Gör om, gör rätt Anders Larsson!

PRESSMEDDELANDE SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 2020-07-13

Appellationsnämnden har idag avgjort Karlskrona HKs överklagan

Klagande:

Karlskrona Hockeyklubb

Överklagat beslut:

Licensnämndens vid Svenska Hockeyförbundet beslut den 11 juni 2020 att inte bevilja Karlskrona Hockeyklubb licens för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/2021 samt att Karlskrona Hockeyklubb flyttas ned i seriesystemet.

Appellationsnämndens avgörande

Appellationsnämnden avslår överklagandet.

Bakgrund och yrkande

Licensnämnden har den 11 juni 2020 prövat om Karlskrona Hockey uppfyller licensvillkoren inför spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/21. Licensnämnden har funnit att Karlskrona Hockey vid bokslutsdagen den 30 april 2020 var på obestånd och bedömt att denna oförmåga inte endast var tillfällig.

Karlskrona Hockey yrkar att Appellationsnämnden skall ändra Licensnämndens beslut och bevilja Karlskrona Hockey licens för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/2021. Karlskrona Hockey menar att föreningen efter underhandsackord, bidrag från supporters och en uppgörelse med kommunen inte är på obestånd.

Skälen för avgörandet

För prövning av spel i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och SDHL finns licensregler antagna av Svenska Ishockeyförbundet den 17 juni 2017. Inför licensprövningen 2020 har Svenska Ishockeyförbundets förbundsstyrelse den 15 april 2020 beslutat om kompletterande bestämmelser rörande licensprövningen i anledning av Coronapandemin.

Fortsatt gäller dock att en förening inte kan beviljas licens om den är på obestånd per den 30 april det år prövningen görs.

Karlskrona Hockeyklubb har i sitt överklagande till Appellationsnämnden menat att föreningen inte är på obestånd och inte heller var det vid tiden för Licensnämndens prövning. Föreningen hävdar att den vid tiden för Licensnämndens prövning hade en tillfällig likviditetsbrist till följd av uteblivet kassaflöde som konsekvens av Covid-19 pandemin. Detta menar föreningen att man kommit tillrätta med genom olika insatser som förbättrat föreningens ekonomi i tiden mellan Licensnämndens beslut och ingivandet av överklagandet.

Appellationsnämnden har prövat frågan om Karlskrona Hockeyklubb var på obestånd per den 30 april 2020 i enlighet med Licensreglementets regler. Nämnden har gått igenom årsredovisningarna för Karlskrona Hockey Klubb och Karlskrona Hockey Klubb Idrott AB för verksamhetsåret 2019/20. I revisionsberättelserna påpekar revisorn speciellt att om rekonstruktionen inte kan genomföras med lyckat resultat så kan det leda till att bolaget respektive föreningen inte kan fortsätta sin verksamhet.

Vidare har Appellationsnämnden gått igenom förslaget till företagsrekonstruktionen vid Blekinge tingsrätt som inte genomfördes utan tingsrätten beslutade den 1 juni 2020 att den skulle upphöra. Skatteverket, som en av de största fordringsägarna, hade förklarat att de inte var intresserade av en skuldavskrivning. Appellationsnämnden har också på föreningens begäran hört föreningens revisor Johan Andersson, dess styrelseordförande Tobias Larsson, dess klubbchef Per Rosenqvist samt dess ekonomichef Christian Magnusson.

Appellationsnämnden delar Licensnämndens bedömning att Karlskrona Hockeyklubb per den 30 april var på obestånd. Med obestånd avses i Licensreglementet att föreningen inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig, samt att föreningen vid var tid ska ha tillräckligt med likvida medel för att löpande kunna betala sina förutsebara skulder under nästkommande säsong.

Den förbättrade ekonomiska situation som föreningen kan uppvisa och det underhandackord som genomförts i tiden mellan Licensnämndens prövning och överklagandet är omständigheter som inte påverkar bedömningen. Licensreglernas krav på att en förening inte får vara på obestånd per den 30 april är ovillkorligt och har sin grund i att seriesystemet kommande säsong måste ha en förutsägbarhet och en framförhållning i planeringen.

Appellationsnämndens uppdrag är att enbart pröva Licensnämndens beslut utifrån licensreglerna för Hockeyallsvenskan. Detta medför att föreningen inte kan erhålla licens för spel i Hockeyallsvenskan säsongen 2020/2021. Karlskrona Hockey flyttas därmed ner i seriesystemet.

Hur man överklagar

Appellationsnämndens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden. Klagoskriften ska ha kommit till Riksidrottsnämnden, Box 10061 Stockholm, senast den 27 juli 2020.

I beslutet har deltagit Doris Högne Rydheim, Anders Ullberg och Lars Glennert.